Xiangnan He, Xiaoyu Du, Xiang Wang, Feng Tian, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua:
Outer Product-based Neural Collaborative Filtering
IJCAI 2018 [19-Jul-18]