Xiangnan He, Zhankui He, Jingkuan Song, Zhenguang Liu, Yu-Gang Jiang, Tat-Seng Chua:
NAIS: Neural Attentive Item Similarity Model for Recommendation
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30(12) [30-Apr-18]