Xiangyu Wang, Yi-Liang Zhao, Liqiang Nie, Yue Gao, Weizhi Nie, Zheng-Jun Zha, Tat-Seng Chua:
Semantic-Based Location Recommendation With Multimodal Venue Semantics
IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 17, No. 3 (March 2015) [12-Feb-15]