Xiaochi Wei, Heyan Huang, Liqiang Nie, Fuli Feng, Richang Hong, Tat Seng Chua:
Quality Matters: Assessing cQA Pair Quality via Transductive Multi View Learning
IJCAI 2018 [13-July-18]