Xiaoyan Gao, Fuli Feng, Xiangnan He, Heyan Huang, Xinyu Guan, Chong Feng, Zhaoyan Ming, Tat-Seng Chua:
Hierarchical Attention Network for Visually-aware Food Recommendation
IEEE Transactions on Multimedia [6-Jan-19]