Xiaoyu Du, Xiang Wang, Xiangnan He, Zechao Li, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua
How to Learn Item Representation for Cold-Start Multimedia Recommendation?
ACM Multimedia 2020: [2020-10-12]