Xiaoyu Du, Xun Yang, Zhiguang Qin, Jinhui Tang:
Progressive Image Enhancement under Aesthetic Guidance
ICMR 2019 [2019-06-01]