Xin Luo, Liqiang Nie, Xiangnan He, Ye Wu, Zhen-Duo Chen & Xin-Shun Xu:
Fast Scalable Supervised Hashing
ACM SIGIR Conference on Information Retrieval 2022 [12-Jul-18]