Xin Xin, Fajie Yuan, Xiangnan He, Joemon M.Jose:
Batch IS NOT Heavy: Learning Word Representations From All Samples
ACL 2018 [20-Jul-18]