Xindi Shang, Donglin Di, Junbin Xiao, Yu Cao, Xun Yang, Tat-Seng Chua:
Annotating Objects and Relations in User-Generated Videos
ICMR 2019 [2019-06-10]