Xindi Shang, Tongwei Ren, Hanwang Zhang, Gangshan Wu, Tat-Seng Chua:
Object Trajectory Proposal
ICME 2017 [10-Jul-17]