Xindi Shang, Tongwei Ren, Jingfan Guo, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Video Visual Relation Detection
ACM MM 2017 [23-Oct-17]