Xindi Shang, Tongwei Ren, Jingfan Guo, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Video Visual Relation Detection
ACM Multimedia Conference 2017 [2017-10-23]