Xingchen Li, Xiang Wang, Xiangnan He, Long Chen, Jun Xiao, Tat-Seng Chua:
Hierarchical Fashion Graph Network for Personalized Outfit Recommendation
ACM SIGIR 2020 [2020-07-25]