Xu Chen, Hanxiong Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Yixin Cao, Zheng Qin, Hongyuan Zha:
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
SIGIR 2019 [2019-07-21]