Xun Yang, Jianfeng Dong, Yixin Cao, Xun Wang, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
Tree-Augmented Cross-Modal Encoding for Complex-Query Video Retrieval
ACM SIGIR 2020 [2020-10-12]