Xun Yang, Xiangnan He, Xiang Wang, Yunshan Ma, Fuli Feng, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
Interpretable Fashion Matching with Rich Attributes
SIGIR 2019 [21-July-19]