Xun Yang, Xiaoyu Du, Meng Wang:
Learning to Match on Graph for Fashion Compatibility Modeling
AAAI 2020 [2020-02-07]