Xun Yang, Yunshan Ma, Lizi Liao, Meng Wang, Chua Tat-Seng:
Translation-based neural fashion compatibility modeling
AAAI 2020 [2020-02-07]