Xun Yang, Yunshan Ma, Lizi Liao, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
TransNFCM: Translation-Based Neural Fashion Compatibility Modeling
AAAI 2019 [27-Jan-19]