Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Richang Hong, Tat-Seng Chua:
MMGCN: Multi-modal Graph Convolution Network for Personalized Recommendation of Micro-video
MM 2019 [21-October-2019]