Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Richang Hong & Tat-Seng Chua:
MMGCN: Multimodal Graph Convolution Network for Personalized Recommendation of Micro-video
ACM MM 2019 [2019-10-21]