Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
Graph-Refined Convolutional Network for Multimedia Recommendation with Implicit Feedback.
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12]