Yixin Cao, Xiang Wang, Xiangnan He, Zikun Hu, Tat-Seng Chua:
Unifying Knowledge Graph Learning and Recommendation: Towards a Better Understanding of User Preferences
IW3C2 2019 [13-May-19]