Yixin Cao, Zikun Hu, Tat-seng Chua, Zhiyuan Liu and Heng Ji:
Low-Resource Name Tagging Learned with Weakly Labeled Data
EMNLP 2019 [2019-11-03]