Yongfeng Zhang, Min Zhang, Yiqun Liu, Tat-Seng Chua, Yi Zhang, Shaoping Ma:
Task-based recommendation on a web-scale
IEEE International Conference on Big Data 2015: Pg 827-836 [1-Nov-15]