Yongsheng An, Yu Cao, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Jia Jia, Huanbo Luan, Tat-Seng Chua:
PIC2DISH: A Customized Cooking Assistant System
ACM Multimedia Conference 2017 [2017-10-23]