Yunan Wang, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua, Wanli Zuo, Zhaoyan Ming:
Mixed Dish Recognition through Multi-Label Learning
ICMR 2019 [2019-06-10]