Yunshan Ma, Xun Yang, Lizi Liao, Yixin Cao, Tat-Seng Chua:
Who, Where, and What to Wear? Extracting Fashion Knowledge from Social Media
ACM MM 2019 [2019-10-21]