Yunshan Ma, Yujuan Ding, Xun Yang, Lizi Liao, Wai Keung Wong, Tat-Seng Chua:
Knowledge Enhanced Neural Fashion Trend Forecasting
ICMR 2020 [2020-10-26]