Zheng Zhang, Lizi Liao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua::
Neural Multimodal Belief Tracker with Adaptive Attention for Dialogue Systems
WWW 2019 [13-May-19]