Zhipeng Wei, Jingjing Chen, Xingxing Wei, Linxi Jiang, Tat-Seng Chua, Fengfeng Zhou, Yu-Gang Jiang:
Heuristic Black-box Adversarial Attacks on Video Recognition Models
AAAI 2020 [2020-02-07]