Zhiyong Cheng, Ying Ding, Xiangnan He, Lei Zhu, Xuemeng Song & Mohan Kankanhalli.:
A3ˆNCF: An Adaptive Aspect Attention Model for Rating Prediction
IJCAI 2018 [19-Jul-18]