Zhulin Tao, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction.
Information Processing & Management [2020-11-01]