Zhulin Tao, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang & Tat-Seng Chua:
HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction
Information Processing & Management [2-Jul-19]