Zhulin Tao, Yinwei Wei, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
MGAT: Multimodal Graph Attention Network for Recommendation.
Information Processing and Management [2020-05-12]