Zixuan Su, Xindi Shang, Jingjing Chen, Yu-Gang Jiang, Zhiyong Qiu, Tat-Seng Chua:
Video Relation Detection via Multiple Hypothesis Association
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12]