Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2021 /2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Xiang Wang, Tinglin Huang, Dingxian Wang, Yancheng Yuan, Zhenguang Liu, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation.
arXiv [2021-02-14] PDF

Qianwen Cao, Heyan Huang, Xindi Shang, Boran Wang, Tat-Seng Chua:
3-D Relation Network for visual relation recognition in videos.
Neurocomputing [2021-01-08] PDF

Zhulin Tao, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction.
Information Processing & Management [2020-11-01] PDF

Yunshan Ma, Yujuan Ding, Xun Yang, Lizi Liao, Wai Keung Wong, Tat-Seng Chua:
Knowledge Enhanced Neural Fashion Trend Forecasting
ICMR 2020 [2020-10-26] PDF

Zixuan Su, Xindi Shang, Jingjing Chen, Yu-Gang Jiang, Zhiyong Qiu, Tat-Seng Chua:
Video Relation Detection via Multiple Hypothesis Association
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
Graph-Refined Convolutional Network for Multimedia Recommendation with Implicit Feedback.
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Hongru Liang, Wenqiang Lei, Paul Yaozhu Chan, Zhenglu Yang, Maosong Sun, Tat-Seng Chua:
PiRhDy: Learning Pitch-, Rhythm-, and Dynamics-aware Embeddings for Symbolic Music
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Liangming Pan, Jingjing Chen, Jianlong Wu, Shaoteng Liu, Chong-Wah Ngo, Min-Yen Kan, Yu-Gang Jiang, Tat-Seng Chua:
Multi-modal Cooking Workflow Construction for Food Recipes
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Kun Liu, Minzhi Zhu, Huiyuan Fu, Huadong Ma, Tat-Seng Chua:
Enhancing Anomaly Detection in Surveillance Videos with Transfer Learning from Action Recognition
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
Graph-Refined Convolutional Network for Multimedia Recommendation with Implicit Feedback
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Xiaoyu Du, Xiang Wang, Xiangnan He, Zechao Li, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua
How to Learn Item Representation for Cold-Start Multimedia Recommendation?
ACM Multimedia 2020: [2020-10-12] PDF

Lei Meng, Fuli Feng, Xiangnan He, Xiaoyan Gao, Tat-Seng Chua:
Heterogeneous Fusion of Semantic and Collaborative Information for Visually-Aware Food Recommendation
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Na Zhao, Tat-Seng Chua, Gim Hee Lee:
SESS: Self-Ensembling Semi-Supervised 3D Object Detection
CVPR 2020 [2020-10-12] PDF

Xun Yang, Jianfeng Dong, Yixin Cao, Xun Wang, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
Tree-Augmented Cross-Modal Encoding for Complex-Query Video Retrieval
ACM SIGIR 2020 [2020-10-12] PDF

Xiaoyu Du, Xiang Wang, Xiangnan He, Zechao Li, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua:
How to Learn Item Representation for Cold-Start Multimedia Recommendation?
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12] PDF

Wenqiang Lei, Gangyi Zhang, Xiangnan He, Yisong Miao, Xiang Wang, Liang Chen, Tat-Seng Chua:
Interactive Path Reasoning on Graph for Conversational Recommendation
KDD 2020 [2020-08-23] PDF

Wenqiang Lei, Xiangnan He, Maarten de Rijke, Tat-Seng Chua:
Conversational Recommendation: Formulation, Methods, and Evaluation
ACM SIGIR 2020 [2020-07-25] PDF

Xingchen Li, Xiang Wang, Xiangnan He, Long Chen, Jun Xiao, Tat-Seng Chua:
Hierarchical Fashion Graph Network for Personalized Outfit Recommendation
ACM SIGIR 2020 [2020-07-25] PDF

Xiang Wang, Hongye Jin, An Zhang, Xiangnan He, Tong Xu, Tat-Seng Chua:
Disentangled Graph Collaborative Filtering.
SIGIR 2020 [2020-07-03] PDF

Shaoteng Liu, Jingjing Chen, Liangming Pan, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua, Yu-Gang Jiang:
Hyperbolic Visual Embedding Learning for Zero-Shot Recognition
CVPR 2020 [2020-06-14] PDF

1 2 3 10