Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Francesco Gelli, Tiberio Uricchio, Xiangnan He, Alberto Del Bimbo, Tat-Seng Chua:
Learning Subjective Attributes of Images from Auxiliary Sources
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Lei Meng, Long Chen, Xun Yang, Dacheng Tao, Hanwang Zhang, Chunyan Miao:
Learning Using Privileged Information for Food Recognition
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Lixi Deng, Jingjing Chen, Qianru Sun, Xiangnan He, Sheng Tang, Zhaoyan Ming, Yongdong Zhang, Tat-Seng Chua:
Mixed-dish Recognition with Contextual Relation Networks
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Xindi Shang, Donglin Di, Junbin Xiao, Yu Cao, Xun Yang, Tat-Seng Chua:
Annotating Objects and Relations in User-Generated Videos
ICMR 2019 [2019-06-10] PDF

Yunan Wang, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua, Wanli Zuo, Zhaoyan Ming:
Mixed Dish Recognition through Multi-Label Learning
ICMR 2019 [2019-06-10] PDF

Xiaogang Wang, Qianru Sun, Tat-Seng Chua, Marcelo H. Ang Jr.:
Generating Expensive Relationship Features from Cheap Objects
BMVC 2019 [2019-09-09] PDF

Donglin Di, Xindi Shang, Weinan Zhang, Xun Yang, Tat-Seng Chua:
Multiple Hypothesis Video Relation Detection
BigMM 2019 [2019-09-11] PDF

Wenqiang Lei, Weiwen Xu, Aiti Aw, Yuanxin Xiang, Tat Seng Chua:
Revisit Automatic Error Detection for Wrong and Missing Translation – A Supervised Approach
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

Wenqiang Lei, Xiangnan He, Yisong Miao, Qingyun Wu, Richang Hong, Min-Yen Kan, Tat Seng Chua:
Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender Systems
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendations
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendation
CIKM 2019 [2019-11-03] PDF

Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Richang Hong & Tat-Seng Chua:
MMGCN: Multimodal Graph Convolution Network for Personalized Recommendation of Micro-video
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Chuang Lin, Sicheng Zhao, Lei Meng, Tat-Seng Chua:
Multi-Source Domain Adaptation for Visual Sentiment Classification
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Xu Chen, Hanxiong Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Yixin Cao, Zheng Qin, Hongyuan Zha:
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
SIGIR 2019 [2019-07-21] PDF

Chengjiang Li, Yixin Cao, Lei Hou, Jiaxin Shi, Juanzi Li and Tat-Seng Chua:
Semi-supervised Entity Alignment via Joint Knowledge Embedding Model and Cross-graph Model
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

Yixin Cao, Zikun Hu, Tat-seng Chua, Zhiyuan Liu and Heng Ji:
Low-Resource Name Tagging Learned with Weakly Labeled Data
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

Meihan Tong, Shuai Wang, Yixin Cao, Bin Xu, Juanzi Li, Lei Hou, Tat-Seng Chua:
Image Enchanced Event Detection in News Articles. Meihan Tong, Shuai Wang
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Yunshan Ma, Lizi Liao, Tat-Seng Chua:
Automatic Fashion Knowledge Extraction from Social Media
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Xun Yang, Yunshan Ma, Lizi Liao, Meng Wang, Chua Tat-Seng:
Translation-based neural fashion compatibility modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Chen Qian, Fuli Feng, Lijie Wen, Zhenpeng Chen, Li Lin, Yanan Zheng, Tat Seng Chua:
Solving Sequential Text Classification as Board-Game Playing
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

1 2 3 7