Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2021 /2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Shusen Wang, Xiaotong Yuan, Tiansheng Yao, Shuicheng Yan and Jialie Shen:
Efficient Sub-space Segmentation via Quadratic Programming
25th AAAI 2011 [1-Aug-11] PDF

1 8 9 10