Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2021 /2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Zhulin Tao, Yinwei Wei, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
MGAT: Multimodal Graph Attention Network for Recommendation.
Information Processing and Management [2020-05-12] PDF

Zhulin Tao, Yinwei Wei, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
MGAT: Multimodal Graph Attention Network for Recommendation
Information & Processing Management [2020-05-12] PDF

Francesco Gelli, Tiberio Uricchio, Xiangnan He, Alberto Del Bimbo, Tat-Seng Chua:
Learning Visual Elements of Images for Discovery of Brand Posts
ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl [2020-05-01] PDF

Xiang Wang, Yaokun Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation
IW3C2 2020 [12-March-2020] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Cross-GCN: Enhancing Graph Convolutional Network with k-Order Feature Interactions
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [5-March-20] PDF

Xun Yang, Yunshan Ma, Lizi Liao, Meng Wang, Chua Tat-Seng:
Translation-based neural fashion compatibility modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Chen Qian, Fuli Feng, Lijie Wen, Zhenpeng Chen, Li Lin, Yanan Zheng, Tat Seng Chua:
Solving Sequential Text Classification as Board-Game Playing
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Zhipeng Wei, Jingjing Chen, Xingxing Wei, Linxi Jiang, Tat-Seng Chua, Fengfeng Zhou, Yu-Gang Jiang:
Heuristic Black-box Adversarial Attacks on Video Recognition Models
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Xun Yang, Xiaoyu Du, Meng Wang:
Learning to Match on Graph for Fashion Compatibility Modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Chuang Lin, Sicheng Zhao, Lei Meng, Tat-Seng Chua:
Multi-Source Domain Adaptation for Visual Sentiment Classification
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Jingjing Chen, Liangming Pan, Zhipeng Wei, Xiang Wang, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua:
Zero-Shot Ingredient Recognition by Multi-Relational Graph Convolutional Network
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Meihan Tong, Shuai Wang, Yixin Cao, Bin Xu, Juanzi Li, Lei Hou, Tat-Seng Chua:
Image Enchanced Event Detection in News Articles. Meihan Tong, Shuai Wang
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Wenqiang Lei, Xiangnan He, Yisong Miao, Qingyun Wu, Richang Hong, Min-Yen Kan, Tat Seng Chua:
Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender Systems
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendations
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF

Lizi Liao, Lyndon Kennedy, Lynn Wilcox, Tat-Seng Chua:
Crowd Knowledge Enhanced Multimodal Conversational Assistant in Travel Domain
MMM 2020 [2020-01-05] PDF

Bo Peng, Jianjun Lei, Huazhu Fu, Changqing Zhang, Tat-Seng Chua, Xuelong Li:
Unsupervised Video Action Clustering via Motion-Scene Interaction Constraint
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn [2020-01-01] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Jie Tang, Tat-Seng Chua:
Graph Adversarial Training: Dynamically Regularizing Based on Graph Structure
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [5-Dec-19] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendation
CIKM 2019 [2019-11-03] PDF

Chengjiang Li, Yixin Cao, Lei Hou, Jiaxin Shi, Juanzi Li and Tat-Seng Chua:
Semi-supervised Entity Alignment via Joint Knowledge Embedding Model and Cross-graph Model
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

Yixin Cao, Zikun Hu, Tat-seng Chua, Zhiyuan Liu and Heng Ji:
Low-Resource Name Tagging Learned with Weakly Labeled Data
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

1 2 3 4 10