Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Notice: Undefined index: c in /var/www/html/wp-content/themes/next-nus/page-publication.php on line 88 Notice: Undefined index: y in /var/www/html/wp-content/themes/next-nus/page-publication.php on line 89

Xun Yang, Yunshan Ma, Lizi Liao, Meng Wang, Chua Tat-Seng:
Translation-based neural fashion compatibility modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Chen Qian, Fuli Feng, Lijie Wen, Zhenpeng Chen, Li Lin, Yanan Zheng, Tat Seng Chua:
Solving Sequential Text Classification as Board-Game Playing
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Zhipeng Wei, Jingjing Chen, Xingxing Wei, Linxi Jiang, Tat-Seng Chua, Fengfeng Zhou, Yu-Gang Jiang:
Heuristic Black-box Adversarial Attacks on Video Recognition Models
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Xun Yang, Xiaoyu Du, Meng Wang:
Learning to Match on Graph for Fashion Compatibility Modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Chuang Lin, Sicheng Zhao, Lei Meng, Tat-Seng Chua:
Multi-Source Domain Adaptation for Visual Sentiment Classification
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Wenqiang Lei, Xiangnan He, Yisong Miao, Qingyun Wu, Richang Hong, Min-Yen Kan, Tat Seng Chua:
Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender Systems
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendations
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF

Lizi Liao, Lyndon Kennedy, Lynn Wilcox, Tat-Seng Chua:
Crowd Knowledge Enhanced Multimodal Conversational Assistant in Travel Domain
MMM 2020 [2020-01-05] PDF

Bo Peng, Jianjun Lei, Huazhu Fu, Changqing Zhang, Tat-Seng Chua, Xuelong Li:
Unsupervised Video Action Clustering via Motion-Scene Interaction Constraint
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn [2020-01-01] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Jie Tang, Tat-Seng Chua:
Graph Adversarial Training: Dynamically Regularizing Based on Graph Structure
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [5-Dec-19] PDF

Chengjiang Li, Yixin Cao, Lei Hou, Jiaxin Shi, Juanzi Li and Tat-Seng Chua:
Semi-supervised Entity Alignment via Joint Knowledge Embedding Model and Cross-graph Model
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

Yixin Cao, Zikun Hu, Tat-seng Chua, Zhiyuan Liu and Heng Ji:
Low-Resource Name Tagging Learned with Weakly Labeled Data
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

Wenqiang Lei, Weiwen Xu, Aiti Aw, Yuanxin Xiang, Tat Seng Chua:
Revisit Automatic Error Detection for Wrong and Missing Translation – A Supervised Approach
EMNLP 2019 [2019-11-03] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendation
CIKM 2019 [2019-11-03] PDF

Lixi Deng, Jingjing Chen, Qianru Sun, Xiangnan He, Sheng Tang, Zhaoyan Ming, Yongdong Zhang, Tat-Seng Chua:
Mixed-dish Recognition with Contextual Relation Networks
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Yunshan Ma, Lizi Liao, Tat-Seng Chua:
Automatic Fashion Knowledge Extraction from Social Media
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Francesco Gelli, Tiberio Uricchio, Xiangnan He, Alberto Del Bimbo, Tat-Seng Chua:
Learning Subjective Attributes of Images from Auxiliary Sources
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Richang Hong & Tat-Seng Chua:
MMGCN: Multimodal Graph Convolution Network for Personalized Recommendation of Micro-video
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Richang Hong, Tat-Seng Chua:
MMGCN: Multi-modal Graph Convolution Network for Personalized Recommendation of Micro-video
MM 2019 [21-October-2019] PDF

Lei Meng, Long Chen, Xun Yang, Dacheng Tao, Hanwang Zhang, Chunyan Miao:
Learning Using Privileged Information for Food Recognition
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

1 2 3 4 9