Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Chen Qian, Fuli Feng, Lijie Wen, Zhenpeng Chen, Li Lin, Yanan Zheng, Tat Seng Chua:
Solving Sequential Text Classification as Board-Game Playing
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Xun Yang, Xiaoyu Du, Meng Wang:
Learning to Match on Graph for Fashion Compatibility Modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Xiaoyu Du, Xun Yang, Zhiguang Qin, Jinhui Tang:
Progressive Image Enhancement under Aesthetic Guidance
ICMR 2019 [2019-06-01] PDF

Yunshan Ma, Xun Yang, Lizi Liao, Yixin Cao, Tat-Seng Chua:
Who, Where, and What to Wear? Extracting Fashion Knowledge from Social Media
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Xindi Shang, Tongwei Ren, Jingfan Guo, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Video Visual Relation Detection
ACM Multimedia Conference 2017 [2017-10-23] PDF

Yongsheng An, Yu Cao, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Jia Jia, Huanbo Luan, Tat-Seng Chua:
PIC2DISH: A Customized Cooking Assistant System
ACM Multimedia Conference 2017 [2017-10-23] PDF

Shaohua Li, Xinxing Xu, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua:
Laplacian-Steered Neural Style Transfer
ACM Multimedia Conference 2017 [2017-10-23] PDF

Francesco Gelli, Xiangnan He, Tao Chen & Tat-Seng Chua:
How Personality Affects our Likes: Towards a Better Understanding of Actionable Images
ACM Multimedia Conference 2017 [2017-10-23] PDF

Guangyao Shen, Jia Jia, Liqiang Nie, Fuli Feng, Cunjun Zhang, Tianrui Hu, Tat-Seng Chua, Wenwu Zhu::
Depression Detection via Harvesting Social Media: A Multimodal Dictionary Learning Solution.
IJCAI 2017 [2017-08-19] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Jie Tang, Tat-Seng Chua:
Graph Adversarial Training: Dynamically Regularizing Based on Graph Structure
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [5-Dec-19] PDF

Zheng Zhang, Lizi Liao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua::
Neural Multimodal Belief Tracker with Adaptive Attention for Dialogue Systems
WWW 2019 [13-May-19] PDF

Qianru Sun, Yaoyao Liu, Tat-Seng Chua, Bernt Schiele:
Meta-Transfer Learning for Few-Shot Learning
CVPR 2019 [16-Jun-19] PDF

Yixin Cao, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Tat-Seng Chua:
Multi-Channel Graph Neural Network for Entity Alignment
ACL 2019 [28-Jul-19] PDF

Hao Zhu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Jie Fu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun:
Graph Neural Networks with Generated Parameters for Relation Extraction
ACL 2019 [28-Jul-19] PDF

Ivan Samborskii, Aleksandr Farseev, Andrey Filchenkov, Tat-Seng Chua:
A Whole New Ball Game: Harvesting Game Data for Player Profiling
AAAI 2019 [27-Jan-19] PDF

Xun Yang, Yunshan Ma, Lizi Liao, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
TransNFCM: Translation-Based Neural Fashion Compatibility Modeling
AAAI 2019 [27-Jan-19] PDF

Zhulin Tao, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang & Tat-Seng Chua:
HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction
Information Processing & Management [2-Jul-19] PDF

Xiaoyu Du, Xiangnan He*, Fajie Yuan, Jinhui Tang, Zhiguang Qin & Tat-Seng Chua:
Modeling Embedding Dimension Correlations via Convolutional Neural Collaborative Filtering
ACM Transactions on Information Systems [26-Jun-19] PDF

Xiaoyan Gao, Fuli Feng, Xiangnan He, Heyan Huang, Xinyu Guan, Chong Feng, Zhaoyan Ming, Tat-Seng Chua:
Hierarchical Attention Network for Visually-aware Food Recommendation
IEEE Transactions on Multimedia [6-Jan-19] PDF

Ming Gao, Xiangnan He*, Leihui Chen, Aoying Zhou:
Learning Vertex Representations for Bipartite Networks
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [16-Jan-19] PDF

1 2 3 4 8