Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Notice: Undefined index: c in /var/www/html/wp-content/themes/next-nus/page-publication.php on line 88 Notice: Undefined index: y in /var/www/html/wp-content/themes/next-nus/page-publication.php on line 89

Lixi Deng, Jingjing Chen, Qianru Sun, Xiangnan He, Sheng Tang, Zhaoyan Ming, Yongdong Zhang, Tat-Seng Chua:
Mixed-dish Recognition with Contextual Relation Networks
ACM MM 2019 [2019-10-21] PDF

Donglin Di, Xindi Shang, Weinan Zhang, Xun Yang, Tat-Seng Chua:
Multiple Hypothesis Video Relation Detection
BigMM 2019 [2019-09-11] PDF

Xiaogang Wang, Qianru Sun, Tat-Seng Chua, Marcelo H. Ang Jr.:
Generating Expensive Relationship Features from Cheap Objects
BMVC 2019 [2019-09-09] PDF

Lei Meng, Ah-Hwee Tan, Chunyan Miao:
Salience-Aware Adaptive Resonance Theory for Large-Scale Sparse Data Clustering
Neural Networks [2019-09-01] PDF

Da Cao, Xiangnan He, Lianhai Miao, Guangyi Xiao, Hao Chen & Richang Hong:
Social-enhanced Attentive Group Recommendation
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [20-Aug-19] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Liu, Tat-Seng Chua:
KGAT: Knowledge Graph Attention Network for Recommendation
KDD 2019 [4-August-19] PDF

Yixin Cao, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Tat-Seng Chua:
Multi-Channel Graph Neural Network for Entity Alignment
ACL 2019 [28-Jul-19] PDF

Hao Zhu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Jie Fu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun:
Graph Neural Networks with Generated Parameters for Relation Extraction
ACL 2019 [28-Jul-19] PDF

Xun Yang, Xiangnan He, Xiang Wang, Yunshan Ma, Fuli Feng, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
Interpretable Fashion Matching with Rich Attributes
SIGIR 2019 [21-July-19] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He*, Meng Wang, Fuli Feng & Tat-Seng Chua:
Neural Graph Collaborative Filtering
SIGIR 2019 [21-Jul-19] PDF

Xu Chen, Hanxiong Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Yixin Cao, Zheng Qin, Hongyuan Zha:
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
SIGIR 2019 [2019-07-21] PDF

Xiang Wang, Dingxian Wang, Canran Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Tat-Seng Chua:
Explainable Reasoning over Knowledge Graphs for Recommendation
AAAI 2019 [17-July-19] PDF

Zhulin Tao, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang & Tat-Seng Chua:
HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction
Information Processing & Management [2-Jul-19] PDF

Xiaoyu Du, Xiangnan He*, Fajie Yuan, Jinhui Tang, Zhiguang Qin & Tat-Seng Chua:
Modeling Embedding Dimension Correlations via Convolutional Neural Collaborative Filtering
ACM Transactions on Information Systems [26-Jun-19] PDF

Qianru Sun, Yaoyao Liu, Tat-Seng Chua, Bernt Schiele:
Meta-Transfer Learning for Few-Shot Learning
CVPR 2019 [16-Jun-19] PDF

Xindi Shang, Donglin Di, Junbin Xiao, Yu Cao, Xun Yang, Tat-Seng Chua:
Annotating Objects and Relations in User-Generated Videos
ICMR 2019 [2019-06-10] PDF

Yunan Wang, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua, Wanli Zuo, Zhaoyan Ming:
Mixed Dish Recognition through Multi-Label Learning
ICMR 2019 [2019-06-10] PDF

Xiaoyu Du, Xun Yang, Zhiguang Qin, Jinhui Tang:
Progressive Image Enhancement under Aesthetic Guidance
ICMR 2019 [2019-06-01] PDF

Fuli Feng, Huimin Chen, Xiangnan He, Ji Ding, Maosong Sun, Tat-Seng Chua:
Enhancing Stock Movement Prediction with Adversarial Training
IJCAI 2019 [1-June-19] PDF

Zheng Zhang, Lizi Liao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua::
Neural Multimodal Belief Tracker with Adaptive Attention for Dialogue Systems
WWW 2019 [13-May-19] PDF

1 2 3 4 5 9