Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Da Cao, Xiangnan He, Lianhai Miao, Guangyi Xiao, Hao Chen & Richang Hong:
Social-enhanced Attentive Group Recommendation
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [20-Aug-19] PDF

Chen Gao, Xiangning Chen, Fuli Feng, Kai Zhao, Xiangnan He, Yong Li & Depeng Jin:
Cross-domain Recommendation Without Sharing User-relevant Data
WWW 2019 [13-May-19] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He*, Meng Wang, Fuli Feng & Tat-Seng Chua:
Neural Graph Collaborative Filtering
SIGIR 2019 [21-Jul-19] PDF

Xiangnan He, Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Richang Hong, Tongwei Ren, Tat-Seng Chua:
Fast Matrix Factorization With Nonuniform Weights on Missing Data
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems [23-Jan-19] PDF

Xinyu Guan, Zhiyong Cheng, Xiangnan He, Yongfeng Zhang, Zhibo Zhu, Qinke Peng, Tat-Seng Chua:
Attentive Aspect Modeling for Review-aware Recommendation
ACM Transactions on Information Systems [27-Mar-19] PDF

Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Xiangnan He, Fajie Yuan, Qi Tian, Tat-Seng Chua:
Adversarial training towards robust multimedia recommender system
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [18-Jan-19] PDF

Feng Xue, Xiangnan He*, Xiang Wang, Jiandong Xu, Kai Liu & Richang Hong:
Deep Item-based Collaborative Filtering for Top-N Recommendation
ACM Transactions on Information Systems [1-Apr-19] PDF

Wenlong Xie, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Tingting Han, Sicheng Zhao, Tat-Seng Chua:
Discovering Latent Discriminative Patterns for Multi-Mode Event Representation
IEEE Transactions on Multimedia [5-Nov-18] PDF

Tiancheng Shen, Jia Jia, Guangyao Shen, Fuli Feng, Xiangnan He, Huanbo Luan, Jie Tang, Thanassis Tiropanis, Tat-Seng Chua, Wendy Hall:
Cross-Domain Depression Detection via Harvesting Social Media
EMNLP 2018 [27-Oct-18] PDF

Francesco Gelli, Tiberio Uricchio, Xiangnan He, Alberto Del Bimbo & Tat-Seng Chua:
Beyond the Product: Discovering Image Posts for Brands in Soical Media
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Lizi Liao, Yunshan Ma, Xiangnan He, Richang Hong & Tat-Seng Chua:
Knowledge-aware Multimodal Dialog Systems
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Lizi Liao, Xiangnan He, Bo Zhao, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua:
Interpretable Multimodal Retrieval for Fashion Products.
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Lizi Liao, You Zhou, Yunshan Ma, Richang Hong, Tat-Seng Chua:
Knowledge-aware Multimodal Fashion Chatbot
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Meng Liu, Xiang Wang, Liqiang Nie, Qi Tian, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua:
Cross-modal Moment Localization in Videos
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Jing-Jing Chen, Chong-Wah Ngo, Fu-Li Feng, Tat-Seng Chua:
Deep Understanding of Cooking Procedure for Cross-modal Recipe Retrieval
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Xin Xin, Fajie Yuan, Xiangnan He, Joemon M.Jose:
Batch IS NOT Heavy: Learning Word Representations From All Samples
ACL 2018 [20-Jul-18] PDF

Wenqiang Lei, Xisen Jin, Min-Yen Kan, Zhaochun Ren, Xiangnan He & Dawei Yin.:
Sequicity: Simplifying Task-oriented Dialogue Systems with Single Sequence-to-Sequence Architectures
ACL 2018 [20-Jul-18] PDF

Zhiyong Cheng, Ying Ding, Xiangnan He, Lei Zhu, Xuemeng Song & Mohan Kankanhalli.:
A3ˆNCF: An Adaptive Aspect Attention Model for Rating Prediction
IJCAI 2018 [19-Jul-18] PDF

Jingtao Ding, Guanghui Yu, Xiangnan He, Yuhan Quan, Yong Li, Tat-Seng Chua, Depeng Jin, Jiajie Yu::
Improving Implicit Recommender Systems with View Data
IJCAI 2018 [19-Jul-18] PDF

Xiangnan He, Xiaoyu Du, Xiang Wang, Feng Tian, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua:
Outer Product-based Neural Collaborative Filtering
IJCAI 2018 [19-Jul-18] PDF

1 2 3 4 5 8