Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Wenlong Xie, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Tingting Han, Sicheng Zhao, Tat-Seng Chua:
Discovering Latent Discriminative Patterns for Multi-Mode Event Representation
IEEE Transactions on Multimedia [5-Nov-18] PDF

Tiancheng Shen, Jia Jia, Guangyao Shen, Fuli Feng, Xiangnan He, Huanbo Luan, Jie Tang, Thanassis Tiropanis, Tat-Seng Chua, Wendy Hall:
Cross-Domain Depression Detection via Harvesting Social Media
EMNLP 2018 [27-Oct-18] PDF

Jing-Jing Chen, Chong-Wah Ngo, Fu-Li Feng, Tat-Seng Chua:
Deep Understanding of Cooking Procedure for Cross-modal Recipe Retrieval
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Meng Liu, Xiang Wang, Liqiang Nie, Qi Tian, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua:
Cross-modal Moment Localization in Videos
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Lizi Liao, You Zhou, Yunshan Ma, Richang Hong, Tat-Seng Chua:
Knowledge-aware Multimodal Fashion Chatbot
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Lizi Liao, Xiangnan He, Bo Zhao, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua:
Interpretable Multimodal Retrieval for Fashion Products.
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Lizi Liao, Yunshan Ma, Xiangnan He, Richang Hong & Tat-Seng Chua:
Knowledge-aware Multimodal Dialog Systems
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Francesco Gelli, Tiberio Uricchio, Xiangnan He, Alberto Del Bimbo & Tat-Seng Chua:
Beyond the Product: Discovering Image Posts for Brands in Soical Media
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18] PDF

Wenqiang Lei, Xisen Jin, Min-Yen Kan, Zhaochun Ren, Xiangnan He & Dawei Yin.:
Sequicity: Simplifying Task-oriented Dialogue Systems with Single Sequence-to-Sequence Architectures
ACL 2018 [20-Jul-18] PDF

Xin Xin, Fajie Yuan, Xiangnan He, Joemon M.Jose:
Batch IS NOT Heavy: Learning Word Representations From All Samples
ACL 2018 [20-Jul-18] PDF

Zhiyong Cheng, Ying Ding, Xiangnan He, Lei Zhu, Xuemeng Song & Mohan Kankanhalli.:
A3ˆNCF: An Adaptive Aspect Attention Model for Rating Prediction
IJCAI 2018 [19-Jul-18] PDF

Xiangnan He, Xiaoyu Du, Xiang Wang, Feng Tian, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua:
Outer Product-based Neural Collaborative Filtering
IJCAI 2018 [19-Jul-18] PDF

Jingtao Ding, Guanghui Yu, Xiangnan He, Yuhan Quan, Yong Li, Tat-Seng Chua, Depeng Jin, Jiajie Yu::
Improving Implicit Recommender Systems with View Data
IJCAI 2018 [19-Jul-18] PDF

Xiangnan He, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Recommendation Technologies for Multimedia Content
ICMR 2018 [14-Jul-18] PDF

Sicheng Zhao, Guiguang Ding, Qingming Huang, Tat-Seng Chua, Björn W Schuller, Kurt Keutzer:
Affective Image Content Analysis: A Comprehensive Survey.
IJCAI 2018 [13-Jul-18] PDF

Han Liu, Xiangnan He, Fuli Feng, Liqiang Nie, Rui Liu & Hanwang Zhang:
Discrete Factorization Machines for Fast Feature-based Recommendation
IJCAI 2018 [13-Jul-18] PDF

Xiaochi Wei, Heyan Huang, Liqiang Nie, Fuli Feng, Richang Hong, Tat Seng Chua:
Quality Matters: Assessing cQA Pair Quality via Transductive Multi View Learning
IJCAI 2018 [13-July-18] PDF

Meng Liu, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua:
Attentive Moment Retrieval in Videos
ACM SIGIR Conference on Information Retrieval 2018 [12-Jul-18] PDF

Xiangnan He, Zhankui He, Xiaoyu Du, Tat-Seng Chua:
Adversarial Personalized Ranking for Recommendation
ACM SIGIR Conference on Information Retrieval 2019 [12-Jul-18] PDF

Ming Gao, Leihui Chen, Xiangnan He* & Aoying Zhou:
BiNE: Bipartite Network Embedding
ACM SIGIR Conference on Information Retrieval 2020 [12-Jul-18] PDF

1 2