Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Xiang Wang, Yaokun Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation
IW3C2 2020 [12-March-2020] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Cross-GCN: Enhancing Graph Convolutional Network with k-Order Feature Interactions
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [5-March-20] PDF

Xun Yang, Xiaoyu Du, Meng Wang:
Learning to Match on Graph for Fashion Compatibility Modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Chen Qian, Fuli Feng, Lijie Wen, Zhenpeng Chen, Li Lin, Yanan Zheng, Tat Seng Chua:
Solving Sequential Text Classification as Board-Game Playing
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Xun Yang, Yunshan Ma, Lizi Liao, Meng Wang, Chua Tat-Seng:
Translation-based neural fashion compatibility modeling
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Meihan Tong, Shuai Wang, Yixin Cao, Bin Xu, Juanzi Li, Lei Hou, Tat-Seng Chua:
Image Enchanced Event Detection in News Articles. Meihan Tong, Shuai Wang
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Chuang Lin, Sicheng Zhao, Lei Meng, Tat-Seng Chua:
Multi-Source Domain Adaptation for Visual Sentiment Classification
AAAI 2020 [2020-02-07] PDF

Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendations
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF

Wenqiang Lei, Xiangnan He, Yisong Miao, Qingyun Wu, Richang Hong, Min-Yen Kan, Tat Seng Chua:
Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender Systems
WSDM 2020 [2020-02-03] PDF