Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2021 /2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Xiang Wang, Tinglin Huang, Dingxian Wang, Yancheng Yuan, Zhenguang Liu, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation.
arXiv [2021-02-14] PDF

Qianwen Cao, Heyan Huang, Xindi Shang, Boran Wang, Tat-Seng Chua:
3-D Relation Network for visual relation recognition in videos.
Neurocomputing [2021-01-08] PDF