Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2020 /2019 /2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Zhulin Tao, Yinwei Wei, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
MGAT: Multimodal Graph Attention Network for Recommendation
Information & Processing Management [2020-05-12] PDF

Francesco Gelli, Tiberio Uricchio, Xiangnan He, Alberto Del Bimbo, Tat-Seng Chua:
Learning Visual Elements of Images for Discovery of Brand Posts
ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl [2020-05-01] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Cross-GCN: Enhancing Graph Convolutional Network with k-Order Feature Interactions
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [5-March-20] PDF

Bo Peng, Jianjun Lei, Huazhu Fu, Changqing Zhang, Tat-Seng Chua, Xuelong Li:
Unsupervised Video Action Clustering via Motion-Scene Interaction Constraint
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn [2020-01-01] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Jie Tang, Tat-Seng Chua:
Graph Adversarial Training: Dynamically Regularizing Based on Graph Structure
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [5-Dec-19] PDF

Lei Meng, Ah-Hwee Tan, Chunyan Miao:
Salience-Aware Adaptive Resonance Theory for Large-Scale Sparse Data Clustering
Neural Networks [2019-09-01] PDF

Da Cao, Xiangnan He, Lianhai Miao, Guangyi Xiao, Hao Chen & Richang Hong:
Social-enhanced Attentive Group Recommendation
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [20-Aug-19] PDF

Zhulin Tao, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang & Tat-Seng Chua:
HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction
Information Processing & Management [2-Jul-19] PDF

Xiaoyu Du, Xiangnan He*, Fajie Yuan, Jinhui Tang, Zhiguang Qin & Tat-Seng Chua:
Modeling Embedding Dimension Correlations via Convolutional Neural Collaborative Filtering
ACM Transactions on Information Systems [26-Jun-19] PDF

Feng Xue, Xiangnan He*, Xiang Wang, Jiandong Xu, Kai Liu & Richang Hong:
Deep Item-based Collaborative Filtering for Top-N Recommendation
ACM Transactions on Information Systems [1-Apr-19] PDF

Xinyu Guan, Zhiyong Cheng, Xiangnan He, Yongfeng Zhang, Zhibo Zhu, Qinke Peng, Tat-Seng Chua:
Attentive Aspect Modeling for Review-aware Recommendation
ACM Transactions on Information Systems [27-Mar-19] PDF

Fuli Feng, Xiangnan He, Cheng Luo, Yiqin Liu, Tat-Seng Chua:
Temporal Relational Ranking for Stock Prediction
ACM Transactions on Information Systems [1-March-19] PDF

Xiangnan He, Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Richang Hong, Tongwei Ren, Tat-Seng Chua:
Fast Matrix Factorization With Nonuniform Weights on Missing Data
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems [23-Jan-19] PDF

Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Xiangnan He, Fajie Yuan, Qi Tian, Tat-Seng Chua:
Adversarial Training Towards Robust Multimedia Recommender System
IEEE Trans. Knowl. Data Eng[2019-01-18] PDF

Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Xiangnan He, Fajie Yuan, Qi Tian, Tat-Seng Chua:
Adversarial training towards robust multimedia recommender system
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [18-Jan-19] PDF

Ming Gao, Xiangnan He*, Leihui Chen, Aoying Zhou:
Learning Vertex Representations for Bipartite Networks
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [16-Jan-19] PDF

Xiaoyan Gao, Fuli Feng, Xiangnan He, Heyan Huang, Xinyu Guan, Chong Feng, Zhaoyan Ming, Tat-Seng Chua:
Hierarchical Attention Network for Visually-aware Food Recommendation
IEEE Transactions on Multimedia [6-Jan-19] PDF

Wenlong Xie, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Tingting Han, Sicheng Zhao, Tat-Seng Chua:
Discovering Latent Discriminative Patterns for Multi-Mode Event Representation
IEEE Transactions on Multimedia [5-Nov-18] PDF

Xiangnan He, Zhankui He, Jingkuan Song, Zhenguang Liu, Yu-Gang Jiang, Tat-Seng Chua:
NAIS: Neural Attentive Item Similarity Model for Recommendation
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30(12) [30-Apr-18] PDF

Aleksandr Farseev, Tat-Seng Chua:
Tweet can be Fit: Integrating Data from Wearable Sensors and Multiple Social Networks for Wellness Profile Learning
ACM Transactions on Information Systems [24-Aug-17] PDF

1 2